بر اساس مصوبه جلسه 115 شورای انتشارات سازمان به تاریخ 1397/08/01، با انتشار مجله ترویجی تولید و فرآوری زیتون مورد درخواست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان موافقت شد. مخاطبان اصلی مجله ترویجی تولید و فرآوری زیتون بهره‌برداران، مروجان، دانشجویان و کارشناسان کشاورزی بوده و لذا مقالات آن کاربردی است و به زبان ساده و عاری از اصطلاحات علمی پیچیده و با سیمای کاملاً ترویجی است، و پیام آموزشی اصلی مقاله به شکل مناسب و گویا بیان می شود.

این مجله پذیرای مقاله‌هایی در سیمای کاملاً ترویجی و با موضوع انتقال یافته‌ها و نتایج پژوهش‌های زیتون در زمینه­­ های ذیل است :

 به­ زراعی و به­ نژادی

-  آفات و بیماری­ها

-  بیوتکنولوژی

  - مکانیزاسیون

  - آبیاری و خاک شناسی

  - فرآورده­ های کنسروی

  - روغن زیتون

شماره جاری: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-24 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی صفحه آرا
شاپا الکترونیکی
2717-4433